logo
Main Page Sitemap

Xa gan

C ch chính ca gan nhim m do tetracycline là gim tng hp protein và gim bài tit vldl gan.
Sau chin tranh th gii th II, không tìm thy bng chng v mô hc ca gan nhim m, hoi t hay x gan nhng thng dân thiu.S thâm nhim m do kwashiorkor và nhng thú vt c pelicula española te regalo mis ojos nuôi vi ch dinh dng ít protein c khu trú ch yu vùng quanh tnh mch.Nhng u t nh git trong nghiên cu v gan hin nay có liên qua n tm quan trng, mc tàn phá và nghiêm trng ca nhng bnh này.Nhng hình nh thu c trong các k thut ng b và tng phn c thêm hoc bt thu c hình nh ca m nguyên cht và nc tinh khuyt.Nhng bin i áng chú vi cu trúc ca ti lp th xut hin sau khi ung.C ch ca s thâm nhim m là do gim s tng hp protein và gim tit vldl ca t bào gan.
Viêm gan B cp : Thi gian bnh khong 4-28 tun, trong s nhng ngi nhim siêu vi B cp tính, khong 90 không có triu chng lâm sàng, 10 có triu chng cp tính : mt mõi,st, vàng da, chán n, au c,.
Trong các trng hp khác, tình trng gan nhim m c ngh n khi bnh nhân c ch nh làm siêu âm hoc chp ct lp in toán tm soát mt bnh khác, ví d nh bnh.
S khim khuyt lchad c phát hin mt vài tr sinh ra t nhng bà m b gan nhim m cp trong thai kvà nó cho thy rng nhng bà m này mang gen d hp t qui nh khim khuyt enzym.
S khim khuyt hoc kích thc không ln ca ng mt ch t gan n rut.
Thuc dùng qua ng ung, ursodiol, là mt thay th an toàn và hiu qu cho vic gii phu túi mt cho nhiu bnh nhân.
Nhng bnh nhân lcad có các triu chng tng t vi các triu chng ca mcad.Biu di ây cho thy các yu t nh hng hiu qu iu tr trong viêm gan C mãn.S nhim viêm gan C n oán: _ Anti HCV: dng tính chng t có nhim siêu vi C, không có ngha là kháng th chng li bnh.Các chc nng ca lá gan.Nhng ng vt b thiu ht protein-nng lng có s gim tng hp protein gan.C quan phc tp này thc hin nhiu chc nng phc tp nh: Bin i thc n thành nhng cht cn thit cho s sng và phát trin.Tình trang viêm nhim nh vi các t bào lympho và bch cu trung tính có th tìm thy cùng vi tình trng thâm nhim.Mt k thut spin-echo b sung (hình nh quang ph proton n gin- simple proton spectroscopic imaging) th hin nhy cn trong phát hin thâm nhim m gan trên thú vt thí nghim và ngi.B.Xét nghim chc nng gan:.Hai loi men gan ch yu ánh giá tình trng viêm gan: _ALT (alanin aminotransferase, sgot khi có viêm gan,t bào gan b phá hy thì men này tng cao, viêm cp tng nhiu hn viêm mãn.S thâm nhim m ca gan có th phát hin bng siêu âm hoc chp ct lp in toán (CT).X gan có th do bt k mt tn thng lan rng trong gan bao gm phn ln các ri lon c mô t trên.Da và mt thay i màu sc bt thng, tr nên vàng.Peroxisomes trong t bào Kupffer cng tham gia vào s oxy hoá acid béo.áp ng kém ca h thng peroxisome ca quá trình oxy hóa acid béo trong vic cho vào ethanol kéo dài có th góp phn sinh ra gan thm m do ethanol.

Trong vài trng hp, có triu chng ca cao huyt áp, phù ngoi biên và protein niu-là nhng c trng ca tin sn git.


Sitemap